Hilâfet Devleti’nin Yönetim ve İdari Organları

Hilâfet Devleti’nin Yönetim ve İdari Organları

Bu kitapta, Hilâfet Devleti’ndeki yönetim ve idare cihazla-rını ifadesi açık, anlaşılması kolay, uygulaması pratik bir şekil-de göstermek istedik. Her şeyden önce istinbat ve istidlalin, kalpleri mutmain kılacak ve gönülleri ferahlatacak şekilde sahih olmasını temenni ettik.

Bizi buna sevk eden unsur; bugünün dünyasında mevcut yönetim nizamlarının, şekil ve içerik bakımından İslâm’daki yönetim nizamından uzak olmasıdır. İçeriğe gelince; Müslü-manlar için gayet açıktır ki mevcut nizamların hiçbiri Allah’ın Kitabı’ndan, Rasulü’nün Sünneti’nden ve bunların irşad ettiklerinden alınmamış olup, İslâm nizamı ile açıkça çelişen nizam-lardır. Bu, Müslümanların hakkında ihtilaf etmedikleri hissedi-lir somut bir vakıadır.

Velakin zihinlerinde karışıklığa yol açabilecek husus, İslâm’daki yönetim şeklinin, cihazları bakımından mevcut nizamların kurumlarından farklı olmadığını zannetmeleridir. Bundan dolayı bugün, mevcut beşerî nizamlarda olduğu gibi vakıası ve salahiyetleri itibarıyla bakanlar kurulunun, bakanlıkların ve bakanların veya benzerlerinin varlığında bir beis görmemektedirler. Dolayısıyla bu kitapta, Hilâfet Devleti’ndeki yönetim cihazlarına yoğunlaşmaya hırs gösterdik ki yönetim cihazlarının şekli, henüz Allah’ın izniyle kurulmadan önce, zihinlerde gözle görülüyormuşçasına somut olarak idrak edilir hâle gelsin.

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791