Melikşah Sezen; Müslümanlar Arasındaki Birlik ve Dirliği Hakiki Surette Tesis Edecek Olan Yegâne Müessese Hilafettir!
28 Şubat 2023

Melikşah Sezen; Müslümanlar Arasındaki Birlik ve Dirliği Hakiki Surette Tesis Edecek Olan Yegâne Müessese Hilafettir!

3 mart 2023 Melikşah Sezen hilafet mesajı caps.jpg

Kaldırılışının 99. yıldönümünde Tefekkür Kelâm Araştırmaları Merkezi başkanı Melikşah Sezen'in Hilafet mesajı

"Hilafet, İslâm’ın hiç şüphesiz en kadim ve en önemli kurumlarından biridir. Fakat günümüzde, tarihteki öneminden daha da ehemmiyetli durumdadır. Çünkü bugün Müslümanlar muhalifleri karşısında şu veya bu gerekçelerle zayıflamış, bunun neticesinde de yakın tarihte ümmet olma nimetini ve bu nimetin imkânlarını büyük oranda kaybetmiştir.

Bugün Müslümanların başındaki hemen her müşkül, siyasî, askerî, iktisadî ve nihayet dinî birliği kaybetmiş olmasından, bu birliğin temin ettiği güçten istifade edemiyor oluşundan ötürüdür. Müslümanlar arasındaki birlik ve dirliği hakiki surette tesis edecek olan yegâne müessese Hilafettir.

Onun, Müslümanları bir vücudun azası gibi yeknesak hâlde tanzim edecek mahiyeti, bütün dağılmışlıkların, zaafların ve enerji zayiatının önüne geçecektir. Bu hakikatle yüzleşmeden ve Hilafete yeniden kavuşma cehdi göstermeden buhranlarımıza çözüm bulacağımızı düşünmek büyük bir hata, vahim bir aldanıştan başka bir şey değildir. Söz konusu tablo bize, Hilafete ekmek kadar muhtaç olduğumuzu ihtar etmekte, seküler dayatmaların karşısında mü’mince durabilmenin münferit gayretlerle değil ancak bu nimetle mümkün olabileceğini ikaz etmektedir.

Bu ihtar ve ikazı duymalıyız!"

Tefekkür Kelâm Araştırmaları Merkezi Başkanı Melikşah Sezen