Emrullah Ayan; Halife, Yeryüzünde Allah’ın Dinini İkame Edecek
27 Şubat 2023

Emrullah Ayan; Halife, Yeryüzünde Allah’ın Dinini İkame Edecek

3 mart 2023 Emrullah Ayan hilafet mesajı caps.jpg

Kaldırılışının 99. yıldönümünde İLKAV başkanı Emrullah Ayan'ın Hilafet mesajı

HİLAFET VE İNSANLIK

"Allah bizi yeryüzünün halifeleri yapmıştır. Yeryüzünün halîfesi olmak demek, Allah’ın istediği bir hayatın yaşanıp örneklenmesiyle yükümlü oluş demektir. Bu iş ilk olarak yeryüzünde Adem aleyhisselama verilmişti. Aslında yeryüzünde Allah’ın istediği bir hayatı yaşama ve yaşatma konusunda bütün Müslümanlar halîfedirler yani Allah, yeryüzünde dinini hâkim kılmak üzere bizi halîfe olarak var kılmıştır. Bu genel anlamdaki halîfeliktir.

Özel anlamdaki Halife ise, ümmetin ortak seçimiyle yönetime getirilmiş, Allah’ın indirdikleriyle ve Rasulünün pratiğinden hareketle insanların başında yönetim işini üstlenmiş kişidir. Halife, insanlar arasında adâletle hükmeder. Bu işi yaparken ne kendisinin ne de kendisi gibi insanların arzularına tâbi olur, bilakis Allah’ın indirdiklerine tâbi olur.

Halife, yeryüzünde Allah’ın dinini ikâme edecek, O’nun emirlerini gerçekleştirecektir. İnsanlar arasında hakla hükmedecektir. Her ifadesinde, her eyleminde Allah’ın yegâne Rab ve İlâh oluşu gerçeği açığa çıkacaktır. İşte tuğyan ederek Allah’a isyan eden insanlar, Hilafetin genel anlamdaki şeklini de özel anlamdaki şeklini de reddederek kendi hevâ ve arzularına göre bir hayatı yaşama iradesi ortaya koymuşlardır. Türkiye’de 1924’te işlevsiz kalmış Hilafetin kaldırılması, bunun tamamen ortadan kaldırılıp yok edildiği anlamına gelmez. Bilelim ki, Allah bu günleri insanlar arasında döndürür. (Al-i İmran: 140)

Bugün İslâm dünyası denilen kitlenin İslâmî bir yönetimi hak etmemelerinin neticeleri görünmektedir. Ne zamanki, bu İslâm dünyası denilen kitle, Ra’d suresi 11. âyetin ifade ettiği manâyı idrak ederek Allah’ın iradesi doğrultusunda bireysel ve toplumsal bir inkılâbı gerçekleştirirse o zaman lâyık olduğu İslâmî idareye kavuşacaktır."

Emrullah AYAN İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Başkanı

#3Mart1924