loader
İslâmî İktisat Nizamı

İslâmî İktisat Nizamı / Takiyyuddîn En-Nebhânî

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Mukaddime

 

Hakikat olan şu ki, elinizde bulunan bu “İslâm’da İktisadî Nizam” kitabı İslâmî İktisat Nizamının vakıasını içerisinde bulduğumuz asırda apaçık ve net bir şekilde ortaya koyan çok kıymetli fikrî bir servettir.

Kitap; Kapitalist İktisadî Nizam ile Komünizm’in de içinde olduğu Sosyalist iktisadî Nizamın yapısını, bu iki nizamın çürütülmesini, bozukluğunu ve İslâmî İktisat Nizamıyla çelişkilerinin izah edildiği bir giriş bölümüyle başlamıştır.

Bu Kitap; İslâm’ın iktisada ve iktisadî gayeye bakışını, mal edinilmesi, çoğaltılması, malların toplum fertlerine dağıtımı ile bu dağıtımdaki dengenin keyfiyetini izah etmektedir. 

Kitap; Ferdî mülkiyet, Kamu mülkiyeti ve Devlet mülkiyetinden oluşan mülkiyet çeşitlerini, Müslümanların Beytu’l-Malı’na ait olan mal ve gelirlerle onların ne şekilde harcanması gerektiğini izah etmektedir.

Kitap; Öşrî arazi ve Haracî arazi ayrımıyla arazi hükümlerini, Öşrî ve Haracî arazinin tanımlarını, kullanım ve ihya edilmeleri ile mülkiyetinin el değişmesi hususlarını izah etmektedir.

Kitap; Para ve çeşitlerini, Faiz, Mübadele ve Zekât hususlarını ortaya koymaktadır. Kitabın son bölümünde ise, Dış ticaret ve Dış Ticaret Hükümleri ortaya konmaktadır.

Kitapta izah edilen İslâmî hükümler, tek kaynak olan Allah’ın Kitabı, Rasul’ün Sünneti ve bunların işaret etmiş oldukları Kıyas ve Sahabelerin İcmaı’ndan alınmıştır. Kitabın yazarı iktisadî hükümlerin alınması için başka bir kaynak benimsememiştir.
Kitabın Arapça baskısı, yeniden basılmadan önce tekrar gözden geçirilerek tanzim edilmiş ve bazı küçük değişiklikler yapılmıştır.

Kitapta geçen tüm hadisler dakik bir itina ile alınmış olup, hadislerin, muteber hadis kitaplarında rivayet edildiği tespit edilmiştir.

Kitabın, içerisinde bulunduğumuz asırda, Müslümanların İslâm iktisadî nizamını idrak etmelerinde büyük bir fazileti vardır. Allah Subhanehû ve Teâlâ’dan bu fazileti umumîleştirmesini, Müslümanları bu kitaptaki hükümleri aralarında Allah’ın indirdikleri ile hükmeden bir devlette tatbikata koymalarını mümkün kılmasını dileriz.

H. 23 Safer 1410
M. 23 Eylül 1989

 

 

 

 

 

Sipariş etmek için:
 
0 312 229 77 91