27 Mayis 2018 - 12 Ramazan 1439
islami devlet | Takiyyuddin En-Nebhani
islami devlet kitab? rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biseti, ilk temaslar? ve kitlele?me sreciyle ba?lamaktad?r. sonra onun davetini, medine islam devletini ve islami fetihleri nemli noktalara temas ederek anlatmaktad?r. bu srecin ard?ndan, devletin zay?flama srecini, zl?n ve ona kar?? gerekle?en sald?r?lar?, nihayetinde de devletin yok edilmesini ele alm??t?r. ayn? zamanda bu kitap, islami bir devletin kurulmas?n?n nndeki zorluklar? ve onun nas?l kurulaca??n? da ortaya koymu?tur. kitab?n son k?sm?na ise islami bir anayasa tasar? metniyle kurulmas? olas? bir islami devletin nas?l ynetilece?i ile ilgili hkmleri de gzler nne sermi?tir.

Sipariş etmek için:

0 312 229 77 91
Yorumlar