NULL
loader
islami devlet

islami devlet

islami devlet kitab? rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem�in biseti, ilk temaslar? ve kitlele?me s�reciyle ba?lamaktad?r. sonra o�nun davetini, medine islam devleti�ni ve islami fetihleri �nemli noktalara temas ederek anlatmaktad?r. bu s�recin ard?ndan, devletin zay?flama s�recini, ��z�l�?�n� ve ona kar?? ger�ekle?en sald?r?lar?, nihayetinde de devletin yok edilmesini ele alm??t?r. ayn? zamanda bu kitap, islami bir devletin kurulmas?n?n �n�ndeki zorluklar? ve onun nas?l kurulaca??n? da ortaya koymu?tur. kitab?n son k?sm?na ise islami bir anayasa tasar? metniyle kurulmas? olas? bir islami devletin nas?l y�netilece?i ile ilgili h�k�mleri de g�zler �n�ne sermi?tir.


Sipariş etmek için:

0 312 229 77 91